KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ŰLÉS ANYAGAI

Material na OZ č. 4

K bodu 5 – Indiv.výročná správa

K bodu 6 – Konsol.výr.správa

Inform. správa Zámer rekonštrukcie farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

Žiadosť o prenájom Miklos FARM

Inform. správa o schvál. projektoch

Žiadosť obvodných lekárov

K bodu 11 – Žiadosť OLD BOYS

K bodu 12 – Žiadosti o nájomné byty

Odpredaj voľných pozemkov

Žiadosť o odpredaj poz. Hegedűs

Material na OZ k bodu č. 15

Vyhodnotenie uznesení

Materiál na OZ č. 15

Materiál na OZ č. 6

Materiál na OZ č. 5

materiál na OZ č. 8

Material OZ č. 3

Material OZ č. 14

Stanovisko HKO k návrhu ZÚ za rok 2018 Kameničná č. mat. 7

Material OZ č. 4

Material OZ č.4a

Material na OZ č. 11

Material OZ č. 10

Material OZ č. 12

Plán kontrolnej činnosti HK – material č. 9

Material na OZ č. 13

Návrh uznesenia zo 4. zasadnutia

Inform. správa starostu obce – oragn. zál.

Informatívna správa starostu obce – organizačné zál.

Vyhodnotení plnení z 3. zasadnutia

Komunitný plán soc. služieb 2019-2023

Komunitný plán sociánych služieb obec Kameničná

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 Kameničná

Žiadosť nájomcov v Obvodnom zdravotnom stredisku o znížení nájomného

Žiadosť. Molnárovej L o fin. príspevok na výstavbu oplotenia

Zásady odmeňovania OZ

Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom

Návrh rokovacieho poriadku OZ

Etický kódex

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Žiadosti o nájomné byty

Informatívna správa o podaných projektoch

Informatívna správa o prípr. volieb do EP

Pozvánka – Meghívó 3. zasadnutie OZ

Pozvánka – meghívó 2. zasadnutie OZ

Informatívna správa o priebehu voľby prezidenta SR

Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Návrh org. poriadku OZ Kamničná

Návrh Štatúto obce Kameničná

Schválenie členského príspevku obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhodnotenie plnení z 1. zasadnutia

Žiadosť o nájomné byty