ÁÉR

ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELETEK / VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

VZN č. 1-2024-opodmienkach držania zvierat

VZN Obce Kameničná č. 42023 , ktorým sa mení a doplňa VZN č.22018

VZN Obce Kameničná č. 32023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 72012

VZN č. 1-2022 o určení výšky dotácie….

VZN č. 2-2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7-2023, ktorým sa určuje

VZN č. 1-2023 o určení školského obvodu základnej školy

Návrh VZN č. 2-2023

Návrh VZN č. 1-2023 o určení školského obvodu základnej školy

VZN č.7-2022 ktorým sa určuje výška príspevku na úhradu nákl. potravín

VZN č. 6-2022, o určení výšky dotácie na mprevádzku amzdy na dieťa nš a škol.zar. r. 2023

VZN č. 5-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 42022

Návrh VZN č. 42022 – o sume úhrady za sociálnu službu

VZN č.22022-o starostlivosť ochrane verejnej zelene a ochrane drevín

VZN č. 3-2022

Návrh – VZN č.22022

VZN č.132012

VZN normatíva ŠaŠZ na rok 2022

VZN č. 2-2021 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Kameničná

VZN Obce Kameničná č. 1-2021

VZN č.32020 o určení výšky dotacie na prevadzku

VZN č.32020 o určení výšky dotácie

VZN č.22020

VZN 12020

VZN č. 22020, ktorým sa mení a dopĺňa

Návrh VZN č. 1 2020 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

VZN č. 42019 o určení výšky dotácie

Vyhlásenie VZN č. 3 – 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.2 2019

VZN č.12019

VZN č.12019

VZN č.2 2019

VZN č. 32018 príloha č.1V-40-01

VZN 22018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN 32017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska

VZN č.22017 o trhovom poriadku na trhových miestach v katastrálnom území obce Kameničná

VZN č. 12017 o podmienkach predaja vývrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č.12012 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov

VZN č.3 2016-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady

VZN č.2 2016-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-na-uzemi-obce-kamenicna

VZN č. 1 2016

VZN č. 3 2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav.odpady na rok 2016

VZN č. 2 2015

VZN č.1 2015

VZN č. 2 2014

VZN č.1 2014 o určení predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 1 2013

VZN z roku 2012:

VZN č.12 2012 o daní za ubytovanie

VZN č.11 2012 nevýherné hracie stroje

VZN č.10 2012  o miestnej dani za už. ver.priestr.

VZN č. 9 2012 daň za psa

VZN č.8 2012 o miestnom poplatu za kom. odpad

VZN č.7 2012 Daň z nehnuteľnosti

VZN č.4 2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN  č.3 2012 o miestnej dani za úžívanie verejného priestranstva

VZN č. 1 2012 – o určení miest na vylepovanie volebných plagátov

VZN z roku 2011:

Všeobecné záväzné nariadenie obce Kameničná č.4/2011

Všeobecné záväzné nariadenie obce Kameničná č. 3/2011

Všeobecné záväzné nariadenie obce Kameničná č. 2/2011

VZN z roku 2010:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameničná č. 1/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameničná č. 2/2010 o miestnom referende obce Kameničná

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameničná č. 4/2010 ktorým sa vyhlasuje závazná časť územného plánu obce Kameničná

Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností č. 6/2010

VZN z roku 2009:

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2009,ktorým sa mení VZN č. 1/2008 o podmienkach nájmu obecných bytov v Kameničnej

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kameničná č. 4/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kameničná

VZN z roku 2008:

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva
č. 1/2008 o podmienkach nájmu obecných bytov v Kameničnej

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameničná č.2/2008
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole pre školský rok 2008/2009,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole pre školský rok 2008/2009,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí pre školský rok 2008/2009,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni pre školský rok 2008/2009,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni pre
školský rok 2008/2009

Všeobecné záväzné nariadenie obce Kameničná č. 3 /2008 o dani za psa

Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností
č. 4/2008 podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Kameničná.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameničná o miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.5/2008 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Kameničná

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameničná o dani za ubytovanie č. 6/2008

Všeobecné záväzné nariadenia č. 7/2008,ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obec Kameničná na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Všeobecné záväzné nariadenie č.8/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Kameničná

Všeobecné záväzné nariadenie obce Kameničná č. 9/2008 o správe, prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kameničná