BIZOTTSÁGOK

Komisia finančná a územného plánovania

Predsedu komisie: Ing. Baloghová Katarína

Členovia komisie: Kertészová Ildikó, Füsiová Viera, Patajová Irena,
Szlamová Angelika

Hlavná náplň činnosti komisie

 • prerokovanie návrhu rozpočtu obce na 3-ročné obdobie vrátane jeho programovej štruktúry,
 • hodnotenie záverečného účtu obce a výročnej správy za príslušný rozpočtový rok,
 • hodnotenie plnenia príjmov rozpočtu obce a čerpania výdavkov rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka vrátane jeho programovej štruktúry,
 • prerokovanie návrhu zmien rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka,
 • prerokovanie návrhu krátkodobého rozvojového programu obce, jeho zmien a pinenia ako súčasť rozpočtu obce,
 • príprava a prerokovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti miestnych daní
  a poplatkov ako aj návrhov všeobecne záväzných nariadení obce v ostatných oblastiach života obce s dopadom na rozpočet obce a jeho úpravy,
 • prerokovanie návrhu prijatia úveru obce, návrhu k združovaniu prostriedkov,
 • prejednáva žiadosti na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce,
 • prejednáva majetkovoprávne podania,
 • kontroluje hospodárenie s majetkom obce podľa schválených zásad nakladania s majetkom obce, pripomienkuje a vyjadruje sa k novelizáciám zásad o hospodárení s majetkom obce,
 • podiel’a sa pri aktualizácii územného plánu obce,
 • podáva stanovisko pred uzatvorením dohôd v oblasti hospodárenia obce,

Komisia kultúry a vzelávania

Predsedu komisie: Szép Attila

Členovia komisie: Blaškovič Lőrincz Erika, Szép Anita, Király Attila, Viczenová Monika

Hlavná náplň činnosti

 • podiel’a sa pri organizovaní kultúrnych podujatí obce Kameničná,
 • podieľa sa pri motivácii mládeže v oblasti kuitúry a vzdelania,
 • koordinuje spoločenské organizácie v rámci obce Kameničná,
 • spolupracuje s vedením obce pri usporiadaní slávnostných podujatí a pamätných dní,
 • spolupracuje so školskou radou,
 • prerokúva a sleduje investičný rozvoj škoiy a školských zariadení,
 • vyjadruje sa k návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úseku financovania kultúry v obci
 • vyhodnocuje požiadavky organizácií, občianskych združení resp. jednotlivcov v oblasti financovania kultúrnych aktivít vyhodnotenie podaných projektov
 • podáva návrh na vyhodnotenie podaných projektov a na rozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na tento účel
 • organizuje kultúrne podujatia na území obce a následne ich vyhodnocuje
 • podáva návrh na rozpočet obce v oblasti kultúry
 • vyjadruje sa a zaujme stanovisko k návrhu rozpočtu , k čerpaniu rozpočtu, ako i k Správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení zriaďovacej pôsobnosti Obce Kameničná,
  tak s právnou subjektivitou, ako i bez právnej subjektivity
 • vyjadruje sa k vnútroorganizačným normám škôl a školských zariadení ako i právnym normám obce Kameničná, týkajúcich sa škôl a školských zariadení, tak s právnou subjektivitou ako i bez právnej subjektivity

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Predsedu komisie: Ing. Zoltán Bényi

Členovia komisie: Ladislav Szabó, Ladislav Szolik, Ján Zengő, Marián Šeben

Hlavná náplň činnosti komisie

 • kontroluje dodržiavanie verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia,
 • na úseku preventívnych úloh organizuje a zabezpečuje prednášky a besedy hlavne pre mládež,
 • prerokúva sťažnosti občanov, ktoré majú vplyv na verejný poriadok,
 • prerokúva žiadostí občanov na povolenie činností, ktoré môžu mať vplyv na verejný poriadok,
 • podieľa sa pri zabezpečení osláv, mítingov, významných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,
 • spolupodieľa sa svojimi návrhmi v rozširovaní monitorovacieho  kamerového systému,
 • nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci,
 • dohliada na výrub drevín v katastrálnom území obce,
  vyjadruje sa k porušeniu predpisov ochrany prírody a navrhuje disciplinárne resp. iné opatrenia,
 • zabezpečí ochranu obyvateľov obce pri živelných pohromách, riadi činnosti aktivity pri odstránení násled kov,
 • zabezpečí spôsob ochrany kultúrnych pamiatok na území obce,
 • navrhuje usadenie dopravných značení, údržbu a opravu obecných ciest,
 • prerokúva návrh VZN obce O miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady, o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom,
 • vyhodnocuje a podáva návrhy na optimalizáciu odpadového hospodárstva, vrátane separácie komunálneho odpadu,
 • dohliada na plánovanú výsadbu stromov v katastrálnom území obce Kameničná,
 • podporuje rozvoj dedinského turizmu,

Komisia športu a výchovy mládeže
Predsedu komisie: Ján Markovics

Členovia komisie: Peter Hupian, Karol Vajkai star., Róbert Darázs , Štefan Vajkai

Hlavná náplň činnosti komisie

 • navrhuje riešenie aktuálnej problematiky v oblasti športu a výchovy mládeže obce Kameničná
 • navrhuje výšku dotácie pre jednotlivé športové kluby pôsobiace v obci Kameničná a vyjadruje sa k dotáciám poskytnutým obcou Kameničná v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení obce
 • vyjadruje sa a zaujme stanovisko k návrhu rozpočtu, k čerpaniu rozpočtu v oblasti športu
 •  zabezpečuje športové podujatia v obci Kameničná,
 • koordinuje športové kluby na území obce,
 • vypracuje alternatívne návrhy na možnosť vybudovania športových a rekreačných zariadení,
 • dohliada na ochranu a údržbu športových zariadení,
 • iniciuje zvýšenie športovej aktivity mládeže v obci,
 • hodnotí činnosť jednotlivých športových klubov a hľadá možnosť na rozšírenie športovej infraštruktúry na území obce.

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda komisie: Ildikó Kertészová

Čienovia komisie: Irena Patatjová, Erika Lőrincz Blaškovič

Náplň činnosti komisie
V zmysle ústavného zá kona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov starosta obce podáva ročne „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov” (ďalej len majetkové priznanie) tejto komisii. Podľa
ústavného zákona členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Komisia musí mať aspoň troch členov. Komisia je oprávnená vprípade pochybností a úplnosti alebo pravdivosti majetkového priznania požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie. Ak komisia nepovažuje podanévysvetlenie za dostatočné, je oprávnený dať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu obecnému zastupiteľstvu.

ZÁPISNICE KOMISIÍ:

Zápisnica komisie finančnej a úz. plánov. -20.6.2023

Zápisnica komisie ochrany ver. poriadku a živ. prostr. – 20.6.2023

Zápisnica komisie finančnej a úz. plánov. – 28.12.2022

Zápisnica komisie ochrany ver. poriadku a živ. prostr. – 28.12.2022

Zápisnica Komisie ochrany verejného zájmu

Zápisnica Komisie kultúry a vzdelania 2.9.2020

Zápisnica komisie živ. prostredia 31.8.2020

Zápisnica Komisie kultúry a vzdelávania 2.6.2020

Zápisnica komisie športu 1.6.2020

Zápisnica komisie živ.prostr. a ver. por.1.6.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22.4.2021

Zápisnica Komisie finančnej a územného plánovania – 28.2.2020

Zápisnica komisie životného prostredia 02.03.2020

Zápisnica komisie športu 02.03.2020

Zápisnica komisie živ. prostredia 09.12.2019

Zápisnica kult. a vzdel. 24.9.2019

Zápisnica komisie živ.prostr. a ver. por. 25.9.2019

Zápisnica komisie športu 23.9.2019

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie a územneho planovania zo dňa 21.5.2019

Zápisnica zo zasadnutia kom. športu a vých. mládeže_22.5.2019

Zápisnica zo zas. kom. živ. prostredia a verejn. poriadku_22.5.2019

Zápisnica_komisia vzdel a kult. 4. zasadnutie

Zápisnica zo zas. komisie živ. prostr. a  verejn. poriadku 10/4/2019

Zápisnica zo zas. komisie športu a vých. mládeže 11/4/2019

Zápisniaca zo zasadnutia kultúry  a vzdelávania 11/4/2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie verejn. záujmu 4/4/2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej a úz. plánovania  12/4/2019

Zápisnica Komisie kultúry a vzdelávania