HIVATALI HIRDETŐTÁBLA

Podmienky OVS – predaj pozemku parc.č. 200-1

p1-vzor_ponuky_ucastnika obchodnej verejnej súťaže

p2-vzor-suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov obchodná verejná súťaž

Inform. o správn. kon.

Informácie o správnych konaniach v zm.§82 ods.7

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods.7 z. 5432002 – Vida barna a manž.

VZN č. 2-2021 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Kameničná

VZN Obce Kameničná č. 1-2021

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods.7 zákona č. 5432002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny- č. 3372021

Informácie o správnych konaniach v zm. § 82 ods.7 z. 3332021

Informácie o spr.konaniach v zmysle § 82 ods. 7, sp 3342021

Oznámenie o ul.dop.zásielky- 3302021

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ

Návrh VZN č. 2-2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kameničná

Konsolidovaná výr.správa za rok 2020

Individuálna výr.správa za rok 2020

Návrh VZN č. 12021

Oznámenie o uložení dop.zásielky-3182021

Návrh stanov – pozemkové úpravy

Verejná vyhláška Pozemkové úpravy

Ozn. o ulož.dop.zás.-Svetlana Stojková

Oznámenie o ulož.dop.zás..Juraj Rafael

Oznámenie o ulož.dop.zás.-Nikolas Lakatos

Zverejnenie zámeru Bekeová

Zverejnenie zámeru T. Markovics

Zverejnenie zámeru Kazánová

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

Pozvánka na zasadnutie OZ 29.6.2021

Záverečný účet obce Kameničná za r.2020

Záverečný účet ZŠ Kameničná 2020

Zverejnenie zámereu prenájom časti parc.196-1

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY-255,2562021

Plán kontrolnej činnosti HKO Kameničná – II. polrok 2021

Oznámenie o ulož. dop. zás. I.SZARKOVÁ

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY-Szénássy

Oznámenie o ul.dop.zásielky-2122021

Asistované sčítanie 3.5.2021 – 13.6.2021

Oznámenie o ul.dop.zásielky- František Szénássi

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22.4.2021

Upozornenie občanom

Informácie o správnych kon. Mesto Komárno

Pozvánka 14. zasadnutie zast.- Meghívó 14-ik testületi ülés

Oznámenie o ul. zásielky Alžbeta Hagelmüllerová – 752021

Úroveň triedenia na r.2021

https://www.enviroportal.sk/Sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Strategický dokument-PHSR NSK

Oznámenie o ul.dop.zásielky Tóthová,Szénási

Értesítés madárinfulenza

Értesítés madárinfulenza

Testovanie – Tesztelés 2021.02.06.

Ozn.o ulož.zás.-František Szénási 2021

Uznesenie per rollam – 27.01.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Oznámenie per rollam_22.1.2021

Ozn.o ul.dop.zásielky – Juraj Rafael

Oznámenie o uložení zás.-Ž.Szabadosová

Oznámenie – Alžbeta Hagelmüllerová

Zverejnenie zámeru predaja pozemku – Pisi

Pozvánka na 13.zasadnutie OZ

Ozn. o ulož. dop. zásielky Róbert Rafael 5852020

Informácie o správnych konaniach- Obec Kameničná

Návrh rozpočtu Obce Kameničná 2021,22,23

Návrh rozpočtu ZŠ 2021,2022,2023

Plán kontrolnej činnosti HKO – I. polrok 2021

Informácie o správnych konaniach – Mesto Komárno (2)

Oznámenie o ul. dopor.zásielky – Szabadosová

Informácie o správnych konaniach v zm. 5432002- Irena Dobaiová

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ – opravená

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY-A.Hagelmüllerová

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY-Szénássy

Informácie o správnych konaniach – Mesto Komárno

Oznámenie o zrušení TP – Tibor Gáspár

Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021

Inf. o správnych konaniach – Mesto Komárno

Ozn. o ulož. dopor. zás.-František Szénási

Oznámenie o ulož. dop.zásielky-Erik Stojka

Oznámenie o uložení dop.zásielky – Mária Stojková

PPU Kamenicna rozhodnutie nariadenie

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY-Szénássy

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ

Nikolas Lakatos – oznámenie o ul.dop.zásielky

Zverejnenie zámeru I. Kartali

Zverejnenie zámeru Marthová

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Konsolidovaná výročná správa za rok 2019

Individuálna výročná správa za rok 2019

Oznámenie o ulož.zásielky-Szabadosová Ž.

Meghívó – 10-ik testületi gyülés

Oznámenie o ulož.zásielky-Mária Stojková

Oznámenie o ul.zás.-Mária Stojková

Oznámenie o uložení dop.zásielky-D.HULLMAN

Oznámenie o uložení dop.zásielky-Mário Laca

Zverejnenie zámeru

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Értesítés állandó lakhely megszüntetéséről

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2020 Kameničná

Záverečný účet ZŠ 2019 Kameničná

Záverečný účet obce za r.2019 Kameničná

Pozvánka na zasadnutie OZ

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Ján Novák

Oznámenie o uložení dop.zásielky- Dávid Hullman

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Alžbeta Hagelmüllerová

Zverejnenie – osobitný zreteľ

VZN č.22020

VZN 12020

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7.zákona č. 5432002 Z.z.

Plagát – Potvrdenia a výpisy

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (3)

Informácie o správnych konaniach v zm.§ 82 ods.7 č. 5432002 Z.z.

Vyhlásenie výberového konania Vodohodsp.výstavba

Úroveň-vytriedenia-odpadu-2019-1

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 5432002 Z.z. (2)

Pozvánka na zasad, OZ – Meghívó – 5.3.2020

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 5432002 Z.z. (2)

Pozvánka na zasad, OZ – Meghívó – 5.3.2020

Informácie o správnych konaniach v zmysle zákona § 82 ods.7 zákona č. 5432002 Z.z.

VZN č. 22020, ktorým sa mení a dopĺňa

Návrh VZN č. 1 2020 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Informácie o správnych konaniach v zmysle zákona č. 5432002 Z.z.

VEREJNÝ OZNAM:ZVAK

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky M.Kis, Ž.Szabadosová

Informácie o spr.konaniach v zmysle § 82 ods.7 zákona č. 5432002 Z.z.

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Iveta Roštášová

Informácie o správnych konaniach

Harmonogram vývozu komun.odpadu 2020

Oznámenie o doporučenej zásielky – Értesítés ajánlott küldemény letétéről

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Értesítés ajánlott küldeményről

VZN č. 42019 o určení výšky dotácie

Vyhlásenie VZN č. 3 – 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 5432002 Z.z.

Ladislav Lukuvka – Ozn. o dopor.zásielky- Értesítés ajánlott küldeményről

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020 Kameničná-1

Oznámenie o uložení dop. zásielky – Ján Novák

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Rozpočet Obce Kameničná – NAVRH 2020-2022

Návrh – Rozpočtu ZŠ s MŠ

Návrh VZN č. 42019

Pozvánka na OZ

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o uložení dop.zásielky- Értesítés ajánlott küldemény letételéről

ZVAK

Krajský pamiatkový úrad -Verejná vyhláška- Kameničná výmena vodovodu ul. Hlavná a Cintorínksy rad

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Dávid Hullman – Oznámenie o uložení dop.zásielky

Doručovanie písomností súdnym exekútorom

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods.7 zákona č. 5432002 Z.z.

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Záväzné stanov. výmena vodovodu

Verejná vyhláška -Výmena vodovodu

A mellékelt értékléshez az észrevételeket, javaslatokat a
megjelentetéstől kezdve 10 napon belül kell elküldeni a következő címre:
MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta
Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Podľa §30 ods.8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže verejnosť,
dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti (v prílohe) do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods.7 zákona č. 24/2006 Z.z. na adresu: MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Rozsah hodnotenia Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Publicita

Doplnenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu

Výzva na prekladanie ponúk VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE KAMENIČNÁ I.ETAPA

Pozvánka na 6 zasadnutie OZ

Oznámenie o dražbe

Oznámenie o ulož. zásielky

Individuálna výročná správa obce za r.2018

Konsolidovaná výročná správa obze za r.2018

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Rekonštrukcia farmy ošípaných

Rozoslanie_zámeru Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú.Kolarovo

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Výzva na predloženie cenovej ponuky WiFi4EU

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Verejná vyhláška

Záverečný účet Obce Kameničná 2018

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Informacie_obcanom_o_civilnej_ochrane_06_2019

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Pozvánka – Meghívó – Zasadnutie obecného zast. 27.6.2019

Plán kontr. činnosti hlavn. kontr. obce na obdobie júl-december 2019

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

VZN č 22019 strava

VZN č 12019 príspevok MŠ,ŠK

Záverečný účet obce za r.2018 Kameničná

Záverečný účet ZŠ Kameničná 18

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 Kameničná

Pozvánka – meghívo OZ 23.5.2019

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Oznámenie SRZ o zámere usporiadať Rybárske preteky

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU!

Oznámenie o začatí stavebného konania

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Určenie cieľov a priorít rozvoja soc. služieb

Pozvánka – Meghívó 3. zasadnutie OZ

Verejná vyhláška

JOBEXPO 16.4-17.4

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Oznámenie o ulož. zásielky

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Výzva na zaplatenie nedoplatkov-Felhívás az elmaradások befizetésére

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Úroveň triedenia komunálneho odpadu

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

KESZEGFALVA KÖZSÉG FŐELLENŐRÉNEK VÁLASZTÁSA

Pozvánka – meghívó 2. zasadnutie OZ

Informatívna správa o priebehu voľby prezidenta SR

Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Návrh org. poriadku OZ Kamničná

Návrh Štatúto obce Kameničná

Schválenie členského príspevku obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhodnotenie plnení z 1. zasadnutia

Žiadosť o nájomné byty

Schválený rozpočet Obce Kameničná 2019-2021

Schválený Rozpočet ZŠ s MŠ

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Usmernenie pri postupe reg. chovu s jedn. ošípanou

Oznámenia_právna konzultácia

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

VK – 1.2.2019 – PÁLYÁZAT ALAPISKOLA IGAZGATÓ

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018-1

Výsledky komunálnych volieb

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Harmonogram vývozu-Komun.odpadu

Harmonogram vývozu – Sklo

Harmongram vývoz -Plasty

Harmongram vývozu-Plasty-vrecia

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Oznámenie na školský špeciálny ped.

Výberové konanie – nástup 1.9.2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Výberové konanie 2018

Zverejnenie zámeru predaja

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017b

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017c

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017d

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do voliev vo VÚC 2017

Informácie o začatých správnych konaniach – 2017

Elektronické adresy na doručenie oznámení o

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017

Rozhodnutie166-2017

Tájékoztató a választásokhoz – Választások a regionális önkor. szervekbe

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

Zverejnenie zámeru predaja majetku s osobitným zreteľom

Výberové konanie

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017

Oznámenie zámeru predaja

Felhívás

Výberové konanie

VONKCHZ enzootická oblasť AI 27.01.2017 (1)

Organizacna-struktura-oz

Organizacna-struktura-ocu

Sadzobnik-uhrad-za-spristupnovanie-informacii

Priloha-c-1-9-k-smernici-c-2-2016

Smernica

Prístup-k-informaciam

FIGYELMEZTETÉS – BETÖRÉSEK !

Informácie-o-začatych-spravnych-konaniach-doc-obec-calovec

Informacie-o-zacatych-spravnych-konaniach-doc-mesto-komarno7092016

Informacie-o-zacatych-spravnych-konaniach-doc-mesto-komarno7022016

Informacie-o-zacatych-spravnych-konaniach-doc-henrietta-czimer

Informacie-o-zacatych-spravnych-konaniach-doc-mesto-komarno

Oznámenie – výkopové práce

Informácie o začatých správnych konaniach

Informácie o začatých správnych konaniach

Házasági évforduló 2016

Kameničná_PHSR

Informácie o začatých správnych konaniach

Informácie o začatých správnych konaniach

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NRSR v roku 2016- volič ktorý nemá trvalý pobyt na území SR

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NRSR v roku 2016- volič ktorý má trvalý pobyt na území SR

Čestné prehlásenie – volič

Rozpočet 2015-2018-Obce

Rozpočet 2015-18 ZŠ

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča-menšina

Vyhlásenie volieb

Informácie o začatých správnych konaniach

Výberové konanie ZŠ- Kameničná 2015

Informácie o začatých správnych konaniach

Informácie o začatých správnych konaniach

enics_letak2

PONUKA PRÁCE SMT OPERÁTOR

Oznámenie o demontáž predmetov

Výberové konanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Munkalehetőség

Föld napja 2015

Informácie o začatých správnych konaniach

Upozornenie pre vlastníkov pozemkov

Výzva – orez listnatých drevín

Textova časť_phsr obce Kamenicna.aktualizácia 2014_verzia 01.NAVRH

Obal_phsr obce Kameničná_2014

Referendum o rodine- otázky

Referendum 7.2.2015

Meghívó a Képviselőtestület 2. ülésére

Informácie o začatých správnych konaniach

Zbraňová amestia

Meghívó a Képviselőtestület 1. ülésére

Meghívó a képviselő-testület alakuló űlésére

Informácie o začatých správnych konaniach

Oznámenie -voľby

Orálna vakcinácia

Veľkokapacit. kontajner

Vyhlásenie kandidatúry-starosta

Vyhlásenie kandidatúry-poslanci

Prerušenie distribúcie el.energie – 19.09.2014_0001

Prerušenie distribúcie el.energie – 19.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 18.09.2014_0002

Prerušenie distribúcie el.energie – 18.09.2014_0001

Prerušenie distribúcie el.energie – 18.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 22.09.2014_0001

Prerušenie distribúcie el.energie – 22.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 23.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 24.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 26.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 25.09.2014_0001

Prerušenie distribúcie el.energie – 25.09.2014

Oznámenie – voľby

Počet obyvateľov obce Kameničná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Ingyenes mobil applikáció mindenki számára

Informácie_občanom_o_civilnej_ochrane

Zámer obce – prenájom nehnuteľnosti

Vezérigazgatói közkegyelem

Prerušenie distribúcie el.en.23.04.2014

Föld napja

Veľkokapacit. kontajner

Prerušenei distribúcie el.energie

Informácie o začatých správnych konaniach

Zámer obce

Vyhlásenie druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov

Orálna vakcinácia – informácia jeseň 2013-2

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnenie príspevku

Bérbeadási ajánlat

Voľby 2013- informácia

Výzva na predloženie cenovej ponuky- MKS- vstupná hala

Takarítsuk ki a Duna mentét – információ a projektről

Plánované prerušenie distr. el. en. 20.08.

Plánované prerušenie .distr. el. en. 20.08.

Zvýšené nebezpečenstvo požiarov!

PONUKA NA PREDAJ

Sportnap Aranyos

Vyčistime si Podunajsko

Nyelvtanfolyam

Západoslovensá eneretika a.s. – VÝZVA

Pozvánka na XXI. zasadnutie OZ – 5.2.2013

Informácie o začatých správnych konaniach

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2013

Oznámenie záujemcom o štúdium

Výberové konanie – riad. MŠ Kameničná

Prenájom budovy OcÚ

Športový deň Tôň

Rozhodnutie o zákaze zakladania a udržiavania otvoreného ohňa

Informácie o správnych konaniach

Plánované prerušenie distr. elektr. energie ZSE

Plánované prerušenie distr. elektr. energie ZSE

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Pozemkové úpr. v k.ú. Kameničná

Prerušenie distribúcie elektr. energie

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce Kameničná

Upozornrnie (obrez a výrub stromov)

Výzva ZSE

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na (január-jún) 2012

Használt ruha gyűjtés !

Zásady postupu pri prijímani, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach obce Kameničná

Zákaz zakladania a udržiavania otvoreného ohňa

Čas zvýšeho nebezpečenstva vzniku požiaru

Test_CO

Dištančné štúdium_CO

Čas zvýšeho nebezpečenstva vzniku požiaru

Prerušenie distr. elektr. energie

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah

Oznámenie o zruš. trv. pobytu

Zápisnica z VIII.zasadnutia

Oznámenie o ulož. dopor. zásielky-Ondrej kertész

Oznámenie o ulož. dopor. zásielky – Róbert Černy

Zápisnica zo VI.zasadnutia

VII.zasadnutie_pozvánka, meghívó

Zápisnica z V.zasadnutia

Sadzobník cien 2011

Zápisnica IV.zasadnutia

Zápisnica III.zasadnutia

Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň 2011

Oznámenie_ZSE

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (január-jún) 2011

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV

Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava Správa energetických zariadení Sever -VÝZVA-

ROZPOČET OBCE 2011-2013

ODMEŇOVANIE POSLANCOV_1

ODMEŇOVANIE POSLANCOV_2

ZÁPISNICA Z II. ZASADNUTIA (25.1.2011)

ZÁPISNICA Z USTANOV. ZASADNUTIA (27.12.2010)

ZÁPISNICA Z XXXVI. ZASADNUTIA (18.8.2010)

ZÁPISNICA Z XXXVII. ZASADNUTIA (28.10.2010)

ZÁPISNICA Z XXXVIII. ZASADNUTIA (25.11.2010)

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE, 8/2010 – ČISTOPIS:

1. Návrh širších regionálnych vzťahov

2. Komplexný návrh katastrálneho územia-tvorba krajiny

3. Komplexný urbanistický návrh

4. Osada Kralka lohot

5. Návrh verejnej dopravnej vybavenosti

6. Návrh verejnej technickej vybavenosti

7. Vyhodnotenie dôsledkov na poľnohospodárskej pôde lesných pozemkoch

Schéma záväznej časti

UPN-textová časť

UPN-záväzná časť

– – –

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničná

O Z N Á M E N I E   Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-218-2006/05159 z 20. apríla 2006 o určení vzorov ohlasovacích lístkov na pobyt pre občanov Slovenskej republiky


Vélemény, hozzászólás?