Hozzáférés az információkhoz

Správa o kontrole prevodov

Prehľad odmeňovania verejných činiteľov od 01.01.2024

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pom. ver. funk. – starosta obce 2022

Oznámenie v zmysle zákona č. 54-2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Prehľad verejných činiteľov os 01.01.2023

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pom. ver. funk. pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie

Prehľad odmeňovania verejných činiteľov od 24.11.2022

Určenie odmeny zástupcu starostu obce Kameničná od
1.12.2022

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pom. ver. funk. – starosta obce 2021

Prehľad odmeňovania ver.činiteľov od 01.01.2022

Zoznam čakateľov na nájomné byty

Sadzobník úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa Zákona o slobode informácií

Majetkové priznanie – Starosta obce Kameničná

Zápisnica Komisie ochrany verejného zájmu

Prehľad odmeňovania verejných činiteľov od 01.01.2021

Zoznam čakateľov na nájomné byty

Prehľad odmeńovania ver.činiteľov od 01.01.2020

Prehľad odmeňovania verejných činiteľov od 01.05.2019

Prístup k informáciám

Zverejnenie informácii 1

Spôsob podania opravného prostiedku § 5 ods.1 písm c) zákona o slobode informácií

Prehľad predpisov

Postup pri vybavení žiadostí v zmysle zákona o slobode informácií

Určenie odmeny zástupcu starostu obce Kameničná

Informácie o možn. používania nár. menšiny v úradn. styku

Prehľad odneňovania verejn. činiteľov

Sadzonbík správn. polpatkov