IMG_8573Keszegfalva Komáromtól 10 km-re északnyugatra, Gútától 13 km-re délre a Vág-Duna jobb partján fekszik. Áthalad rajta az 573-as út, 2003-ig vasútállomás a Komárom-Gúta vonalon. Közigazgatásilag Szőlős (Sady), Bálványszakállas (Balvany), Vajas (Vajaš) és Lohót (Lohot) tartozik hozzá. Közigazgatási területe 34,51 km², keleti határát a Vág-Duna, északi határát pedig a Császta-ér alkotja. Keszegfalva határa hosszan elnyúlik északnyugati irányban, egészen Bogyarétig. Délnyugatról Nemesócsa és Megyercs, délről és délkeletről Komárom, keletről Vágfüzes, északról pedig Gúta határolja.

Veterinárne opatrenie

Madárinfulenza

Nyilvános versenytárgyalás – Értesítés

Oznámenie – obchodná verejná súťaž

Výzva na podávanie žiadosti o poskytnutie dotáciíí z rozpočtu obce Kameničná na rok 2023

Verejná vyhláška-Zvolanie zhromaždenia účsastníkov pozemkových úprav v k.ú. Kameničná

823384_P1_VZFU_VNZ_MFUU

Verejná vyhláška – zverejnenie VZFU PPÚ Kameničná

Oznámenie o strateg. dokumente NSK 

Verejná vyhláška registra pôvodného stavu PPÚ KAMENIČNÁ

Výzva na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácií(1)

VZN č. 2-2021 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Kameničná

Príloha č. 1 VZN č. 2-2021

Príloha č. 2 VZN č. 2-2021 Zúčtovanie-dotácie

Becsületbeli nyilatkozat ebédtámogatásra-1

Becsületbeli nyilatkozat ebédtámogatásra 2 szülő-1

“Proti záverečnému stanovisku “Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú.
Kolárovo” verejnosť má právo podať rozklad v lehote podľa § 24 ods.4
zákona č. 24/2006 Z.z “:

ZG Rekonštrukcia farmy ošípaných_BD

Értesítés madárinfulenza

COVID-19:

Covid információ

Čiastka_22 k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Értesítés tesztelésről

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tesztelés időpontja értesítés

Oznámenie Covid

Vyhlásenie núdzového stavu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 30.9.2020

– Oznámenie pre chovateľov ošípaných –

Oznámenie o termíne a mieste konania

spoločného verejného prerokovania navrhovanej činnosti

„Rekonštrukcia farmy ošípaných v k. ú. Kolárovo“.

Verejné oznámenie DAN Slovakia 24.7.2020

Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie správy o hodnotení

Információ – 2020.03.17.

Polgármesteri utasítás

>Opatrenia na ÚPSVaR s cieľom predísť šíreniu vírusu<

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Usmernenie MŠ

Usmernenie HH SR

Opatrenie ÚVZ SR

Verejné oznámenie

Közérdekü információ

Rozšírenie núdzového stavu 08.04.2020 – 13.04.2020

Telefonos alkalmazás a községi tájékoztatás szolgálatában

 

Tento nájomný bytový dom-page-001