SZERZŐDÉSEK

Dodatok ku zmluve Západosl. distribučná

Dodatok ku zmluve

Príloha č. 2 K zmluve o poskytovaní aud.služieb- Osobitné obch.podm.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb-Príloha č. 1

Zmluva o úvere č. 400-202-2017 ŠFRB

Dodatok č. 2 k Poist.zmluve č.6813255462

Zmluva č. 0120-PRB-2017- Min.dopravy

Nájomná zmluva – Rövid 790-13

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ŠFRB-Záložná zmluva č. 400-202-2014

Kúpna zmluva – Marsaliková-Marsalik

Kúpna zmluva Obec – Kövér M.

Kúpna zmluva – Kövér M.

Nájomná zmluva -Molnár -Molnárová

Kúpna zmluva – Kunkela, Kunkelová

Kúpna zmluva – Západoslovenská distribučná, a.s.

Príloha č.1,2 Zmluvy č.45-POD-26-17

Zmluva č.45-POD-20-17-oposkytn.podpory-Envirofond

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb

Nájomná zmluva V.Nagy-756-3

Zmluva o poskytnutí služieb č.SE018-2017 SITI

Zmluva o poskytnutí daru č.2017 ZoS-79

Zmluva o poskytnutí strážnej služby 2017-007-Griff

Zmluva o združenej dodávke plynu -Innogy Slovensko

Zmluva o poskytnutí finančného daru.LION consulting

Dohoda č.17-14-012-15

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 6.9.2016.Renostavmal

Zmluva č. 37457 o poskytn.dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva o dielo Linear projekt

Zmluva o dielo – Obnova dediny

Dohoda č.33-2017-§54

Zmluva o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

Zmluva BOZP, OPP

Kúpna zmluva

Zmluva o dielo – ProWood Slovakia

Zmluva o manažmente VO – ProWood Slovakia

Všeobecné obch.podmienky pre úver

Príloha -špecifické podmienky úveru 347-2017-UZ

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Zmluva o terminovanom úvere č.347-2017-UZ

Nájomná zmluva 790 14

Nájomná zmluva 757 3

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k stavbe Obytný park

Zmluva o prenájme hrob.miesta Füsiová

Zmluva o prenájme hrob.miesta Kováč

Zmluva o prenájme hrob.miesta Lencseová

Zmluva o prenájme hrob.miesta Ribaricsová

Zmluva o prenájme hrob.miesta Szoboszlaiová

Zmluva o prenájme hrob.miesta Viczena

Kúpna zmluva-fekalne vozidlo volvo fm93401

Zmluva-zvs-4-43906580

Zmluva-zvs-4-43906650

Zmluva-zvs-4-43906590

Zmluva-zvs-4-43906810

Zmluva-zvs-4-43906670

Zmluva-zvs-4-43906730

Zmluva-zvs-4-43906720

Zmluva-zvs-4-43906780

Zmluva-zvs-4-43906790

Zmluva-zvs-c-4-43906640

Zmluva-zvs-4-43906680

Zmluva-zvs-4-24768

Nájomna-zmluva-perez-790-11

Zmluva-o-dielo-rra-komarno

Dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo-zo-dna-07-09-2016

Dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytnuti-nfp-c-kzp-po4-sc431-2015-6012

Nájomna-zmluva-bugar-bugarova-7904

Zvs-oz-komarno-zmluva-c-41000076462

Nájomna-zmluva-patho-79013

Nájomna-zmluva-k-nagy-7901

Zmluva-c-62016o-poskytn-fin-prostr-karate

Mandatna-zmluva-ing-szegi

zmluva-o-posk-fin-daru

Zmluva-c-n20160809001-4-cast

Zmluva-c-n20160809001-3-cast

Zmluva-c-n20160809001-2-cast

Zmluva-c-n20160809001-1-cast

Dodatok-c-1-k-zmluve-zo-dna-8-6-2015

Dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo-epic

Zmluva-o-poskytnuti-auditorkych-sluzieb-c-2016020

Zmluva o dielo -č. 022016 – Realizačná projekt.dok.

Zmluva o dielo – Renostavmal – Zniženie energetickej náročnosti objektu škôlky v Kameničnej

Dodatok č. 6 k zmluve o nakladaní s komun.odpadom ASA

Zmluva-o-posk-fin-daru-lion

Zmluva o prenájme poľovníckeho revíru

Zmluva o poskyt. stráž.služby č. 2016058

Zmluva č. 62016 – Poľovnícke združenie

Megbízási szerződés -Mandátna zmluva -Bicskafest

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podrobný položkovitý rozpis-

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Hlásenie o začatí

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha č. 1 Zmluvy str.42-49

Príloha č. 1 Zmluvy str.32-41

Príloha č. 1 Zmluvy str. 21-31

Príloha č- 1 Zmluvy str. 11-20

Príloha č.1 Zmluvy str.1-10

Zmluva o poskytnutí NFP KŽP-PO4-SC431-2015-6012 str.11-18

Zmluva o poskytnutí NFP KŽP-PO4-SC431-2015-6012 str.1-10

Nájomná zmluva Szabo – Szűcsová

Zmluva o zabezpečení umel.vyst.

Zmluva-o-dielo-ext.management

Megálapodás – Zmluva Super Trade

Nájomná zmluva – Trajzerová

Zmluva o dielo – Kacz

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny

Zmluva o poskytnutí služieb 1 2016

Zmluva o dielo Metal Servis Recycling

Dodatok č.5 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby-č. 1992016

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby- č. 2892016

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 2162016

Zmluva o elektrickej komunikácii-Dôvera ZP

Zmluva – SLOVGRAM

Kúpna zmluva – elektrocentrála

Kúpna zmluva – Zepter – filter

Zmluva o poskytn.dotácie z prostriedkov Dobrovoľnje požiarnej ochrany SR

Zmluva o poskyt. soc. skužby Marxová

Zmluva o poskyt soc. služby Agg

Nájomná zmluva Vörösová Ildikó – 79010

Zmluva o poskytnutí dotácie 52016 Karate

Zmluva o poskytnutí dotácii 22016 Hasičský zbor

Zmluva o poskytnutí dotácie 42016 CSEMADOK

Zmluva o dot. č. 12016 – ZO JDS

Zmluva o dot. 32016- TJ AGRO

Zmluva Madarászová

Nájomná zmluva – Badinka – Erdélyiová

Dohoda č.9-2016-§54-ŠnZ

Dodatok č. 12015 k zmluve č. 1206040233

Zmluva o dielo č.512016-2

Zmuva o manažmente verejného obstarávania

Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK a.s.

Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č.1 k dohode č.31-2015-§54-ŠnZ

Dohoda č.31-2015-§54-ŠnZ

Zmluva o dielo – Projektová dokumentácia – Zníženie energetickej náročnosti škôlky

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

Zmluva Marxová

Zmluva o poskytn. dot. č. 82015 – Karate

Zmluva-vypracovanie svetelno-techn.štúcie

Zmluva o dielo – Vajkai K.

Zmluva o dielo – dod. a montáž digit.kamer.systému

Nájomná zmluva – Bugár Silvester

Zmluva o dielo 02062015-1 EPIC Partner

Zmluva – Slov.agent.živ.prostr. 1.časť

Zmluva – Slov.agen.živ.prostr. – 2 časť

Zmluva o spolupráci ASA

Zmluva o dielo RRA 07.05.

Zmluva o dielo RRA 29.04.

Zmluva o dielo RRA – PHSR

Majer Jozef

Hibská Alžbeta

Zmluva o dielo RRA

Zmluva GRENKE

Nájomná zmluva Rifliková

Nájomná zmluva Dénes Budai

Nájomná zmluva Paulis Benčič Monika

Zmluva o externom projektovom manažmente

Zmluva 502015

Zmluva 492015

Nájomná zmluva Jankovics

Zmluva o nájme rodinného domu

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve – AGIM

Dodatok č. 1 – Zmluva gajdáčová

Dodatok k zmluve o spotrebnom úvere

Zmluva o spotrebnom úvere

Dohoda o urovnaní

Zmluva o poskytn.dotácie CSEMADOK

Zmluva o poskytnutí dotácie Farnosť Kameničná

Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľný hasičský zbor

Zmluva o poskytnutí dotácie Karate klub

Zmluva o poskytnutí dotácie Jednota dôchodcov

Zmluva o poskytnutí dotácie TJ AGRO 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie Poľovníckej združenie

Zmluva o poskytnutí ČOV

Nájomná zmluva za hrob.miesto Nagy

Zmluva o obchodnej spolupráci

Dohoda – ÚPSVaR

Zmluva o dielo

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny_0001

Zmluva o poskyt.služieb – Agrodružstvo

Dodatok k Náj.zmluve- AGIM

Nájomná zmluva – AGIM

Zmluva o dielo – ERMA – Zabezp.systém

Zmluva o poskytnutí fin.daru-AGRODRUŽSTVO

Zmluva o výpožičke uznesenie

Zmluva o poskyt.fin.daru-FEMAX

Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu

Zmluva o prenájme pohrebného miesta Horjánová

Zmluva o prenájme pohrebného miesta Németh

Zmluva o prenájme pohrebného miesta Tóth

Zmluva o poskytovaní strážnej služby č.201-027

Zmluva o poskytovaní strážnej služby č.201-024

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia – lokalita Vinohrady

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia -Čerpací rad

Zmluva o spolupráci č.14-13500-001-SVO

Zmluva o poskytnutí fin.daru_0002

Zmluva o poskytnutí fin.daru_0001

Zmluva o poskytnutí fin.daru

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0005

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0004

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0003

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0002

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0001

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko

Zmluva o dielo VF Project

Dodatok č 1 k dohode č.15

RRA Zmluva

Poistná zmluva č.123-2046367.

Zmluva č. 7 ZO Jednota dôchodcov

Nájomná zmluva Kosztolányi

Nájomná zmluva Manet, Manetová

Nájomná zmluva Paulis, Csernus

Zmluva 5902014

Darovacia zmluva_socha

Nájomná zmluva – Kosztolányi

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov

Zmluva o dielo – Projekt Town Twinning

Zmluva č. 6 O poskytn.fin.prost.Farnosť

Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi

DOHODA č. 15 50j

Nájomná zmluva – RUSSEL STAV

Zmluva o dielo – RRAKN

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Lelovics

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Viczenová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Ziacharová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Virághová

Zmluva o prenájmemiesta na pohrebisku Téglásová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rigóová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horváthová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Füssiová

Nájomná zmluva Home Sales

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.221196-2014

SZRB – Všeob.obchodn.podmienky

Úverová zmluva-SZRB č.221196-2014

Zmluva o poskyt.dot.- CSEMADOK

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. Karatte klub

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. Hasiči

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. TJ AGRO

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. JDS

Nájomná zmluva RUSSEL STAV

Sprostredkovateľská zmluva ENVIROTREND s.r.o.

Zmluva o dielo- projektové práce-multifunkčné ihriko

Zmluva o dielo – Vajkai – Okná

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve -dom č.607

Zmluva BEMIA plus s.r.o.

Dodatok k zmluve EKELTOUR s.r.o.

Zmluva o dielo RRA KN

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Kúpna zmluva -dom č. 607

Zmluva o posk. soc. služby č. 82014

Zmluva o posk. soc. služby č.752014

Zmluva o posk. soc. služby č.402014

Zmluva o posk. soc. služby č.392014

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu -Markovics_Markovicsová

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu – Rigó_Nagyová

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu – Križanová

Dodatok č.2 k Zlmuve o nájme bytu – Szíjjártová_Nagy

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu -Paradiová_Parádiová

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu – Póloš

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu – Motajcsek_Szabóová

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu – Gelleová_Pázska

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu – Balla_,Pólošová

Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu

Zmluva o dielo -RRA

Zmluva o dielo – Vajkai K.

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o dodávke elektriny č.4119-2013 – MAGNA E.A. s.r.o.

Zmuva o dodávke elektriny č.4031-2013-MAGNA E.A. s.r.o.

Zmluva o nájme bytu -Imrich Motajcsek

Zmluva o zriadení vecných bremien č.13-377-l13.0501.11.001-VB

Zmluva RRA

Zmluva VF Project

Zmluva o dielo – BEKE

Dohoda č. 10xx2013§54 UPSVAR KN

Zmluva o poskytnutí služieb Grantprojekt s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie-Úrad vlády

Zmluva o spolupráci A.S.A.

Zmluva o dielo – senior centrum

Zmluva VF Projekt

Zmluva o dielo-ITAK

Zmluva o dielo RRA

Zmluva o dielo RRA

Zmluva Kližska Nemá

Zmluva o nájme bytu Soldan, Mauszová

Zmluva o nájme bytu_Parádiová

Kúpna zmluva Bakonyi, Angyalová

Zmluva o dielo 5_I_2013_AGIM

Zmluva o nájme Agrodružstvo Kameničná

Zmluva o dielo RRAKN

Zmluva ČOV Tôň

Zmluva o dielo RRA_2

Zmluva o dielo RRA

Zmluva o prenájme rekl. billboardu Jmedia s.r.o.

Zmluva o budúc. kúpn. zmluve Innovia s.r.o

Nájomná zmluva Obec Kameničná – Innovia_s.r.o.

Zmluva o nájme bytu – Mgr. Timea Lišková, AttilaManyus

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – Dobrovoľný hasičský zbor Kameničná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – Poľovnícke združenie Kameničná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – TJ AGRO Kameničná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná

Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov z vl. príjmov obce – Karate klub kameničná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – CSEMADOK ZO Kameničná

Zmluva o posk. služieb Komunálna spoločnosť s.r.o.

Zmluva o posk. služieb Obec Veľké Kosihy

Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektov

Zmluva o nájme nebytového priestoru Save light

Zmluva o dielo VF Project&Marketing s.r.o.

Zmluva o dielo RRAKN

Zmluva č.32013_Margita Sárkányová

zmluva č.10412012 Helena Ambrošová

Zmluva č.10402012_Mária Aggová

Zmluva č.10352012_Ladislav Agg

Dodatok k Zmluve o nakl. s komun. odpadom

Mandátna zmluva VOLUMA s.r.o. – časť zateplenie objektu

Mandátna zmluva VOLUMA s.r.o.

Zmluva o dielo RRAKN

Zmluva o prenájme hrob. miesta Horváth Michal

Zmluva o prenájme hrob. miesta Viczenová Juliana

Zmluva o prenájme hrob. miesta Téglásová

Zmluva o prenájme hrob. miesta Ottová Marta

Zmluva o poskytnutí nanávratného finančného príspevku – LEADER2-2012-OP123-1-3

Zmluva o dielo METAL SERVIS Recykling s.r.o.

Zmluva o nájme bytu- Marsal Tomáš,Marsalová Eva

Dohoda o vysporiadaní vlastníckych práv k stavbe a o vysporiadaní práv a záväzkov

Zmluva o dielo RRA

Zmluva o dielo č.11/2012_Kovil s.r.o.

Zmluva o nájme bytu-Ősziová, Szoboszlai

Kúpna zmluva č.4-2012 -DANUBIUS spol.s.r.o.

Kúpna zmluva č.3-2012- PROJEKT MARKET

Zmluva o nájme bytu – Csepregi R., Csepregiová V.

Zmluva o nájme bytu – Ďurišová H.

Zmluva o nájme bytu – Lörincz A.

Zmluva o nájme bytu – Márthová A.

Zmluva o nájme bytu – Molnár L.

Zmluva o nájme bytu – Nagy Zs.

Zmluva o nájme bytu – Szabadosová A.

Zmluva o nájme bytu – Volentics P.

Zmluva o nájme bytu – Daniš B.

Zmluva o nájme bytu -Zsibrita J.

Zmluva o nájme bytu – Buzásová A.

Zmluva o spolupráci A.S.A.

Zmluva vecné bremeno ZSE

Kúpna zmluva č.2_2012_Femax

Kúpna zmluva č.1_2012_REVAN

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Dodatok č.1 ku kúpn. zmluve Zengő, Zengőová

Zmluva o dielo č.1432012 Projekt Town Twinning

Zmluva o dielo č.1642012 Envifond 2013

Zmluva o dielo č.1632012 Envifond 2013

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Kúpna zmluva KÓDEXPRESS

Dodatok k zmluve PROSPECT s.r.o.

Kúpna zmluva Zengő, Zengőová

Zmluva INSA s.r.o. (obec) č.120604-0233

Zmluva o nájme lesných pozemkov

Zmluva č.238-2012 o poskytovaní dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.4-2010

Kúpna zmluva Savelight

Zmluva o prenájme dopravného prostriedku

Zmluva o pripojení_ORANGE (3)

Zmluva o pripojení_ORANGE (2)

Zmluva o pripojení_ORANGE

Záložná zmluva Prima banka

Dodatok č.1 k zmluve o posk. fin.pr. dobrov. has. zbor

Zmluva o dielo RRAKN

Zmluva o dielo RRAKN

Dodatok č.1 k zmluve o posk. fin. prostr. TJ Agro

ZO Jednota dôchdcov_dodatok k zmluve č.1

Zmluva o prenájme pohrebného miesta Ottová

Zmluva č. 8654408U01 o posk. podp. z Envirom. fondu

Záložná zmluva Gelleová, Pászk

Zmluva o nájme bytu Gelleová, Pászka

Zmluva o dielo -Zelená pre seniorov 2012

Zmluva o dielo – Think Big 2012

Zmluva o bežnom účte_Prima banka

Zmluva o dielo č.28_2012_Prospect s.r.o.

Kúpna zmluva č.01_2012_Prospect s.r.o.

Zmluva č.5-2012- Dobrovoľný hasičský zbor Kameničná

Zmluva č.4-2012- ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná

Dodatok k záložnej zmluve MDVRSR

Zmluva č.3-2012 – ZO CSEMADOK Kameničná

Zmluva č.2-2012 – TJ AGRO Kameničná

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov

Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve

Zmluva o Dexia Komunál Eurofondy úvere-Dodatok

Príloha k zmluve o posk. verejn. služieb Orange

Dodatok k zmluve Orange

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange

Objednávka Le Cheque de Jeneur

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

Zmluva o poskytnutí služieb

Dodatok k Nájomnej zmluve č.1772003 uzavretej v zmysle nariadenia vlády SR č.2081994

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Szabadosová A.

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Nagy Zsolt

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Beke L.

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Manet, Gallová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Zsuzsová, Zsuzsová, Pollák

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Zsibrita, Zsibritová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Volentics, Molnárová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Tadanaiová, Kocsisová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Szalaiová, Szalaiová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Paulis Benčič, Csernusová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Ősziová, Szoboszlai

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Majer, Majerová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Lőrincz, Lőrinczová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Csepregi, Csepregiová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Buzásová, Daniš

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Buzásová, Kočiš

Dodatok k nájomnej zmluve Csütörtökiová, Echeverria

Dodatok k nájomnej zmluve Balla, Pólošová

Dodatok k nájomnej zmluve Tóthová

Dodatok k nájomnej zmluve Križanová

Dodatok k nájomnej zmluve Paradiova

Zmluva o posk. služieb EKELTOUR

Dodatok k nájomnej zmluve F. Oláh, K. Oláh

Dodatok k nájomnej zmluve_Pataki

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_ Horváthová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_Hegedűsová

Dodatok k nájomnej zmluve Harangozó

Dodatok k nájomnej zmluve Rigó, Nagyová

Dodatok k nájomnej zmluve Csütörtökiová, Csütörtöki

Dodatok k nájomnej zmluve Markovics, Markovicsová

Dodatok k nájomnej zmluve Csütörtöki

Dodatok k nájomnej zmluve Erdélyiová

Dodatok k nájomnej zmluve Szíjjártóová, Nagy

Dodatok k zmluve o nakl. s komun. odpadom A.S.A. Slovensko

Zmluva o externom manažmente Prospect s.r.o.

Rámcová zmluva o splolupráci_AEGON

Záložná zmluva

Zmluva o pripojení_Orange

Zmluva o nájme bytu_Pataki Attila

Zmluva o nájme bytu_Mária Tóthová

Zmluva o nájme bytu_Karolína Szíjjártoova

Zmluva o nájme bytu_Helena Erdélyiová

Zmluva o prenájme pohrebisku_Škornikova

Zmluva o nájme bytu_Silvia Csütörtökiová

Zmluva o nájme bytu_Paradiová Príska

Zmluva o nájme bytu_Karol Csütörtöki

Zmluva o nájme bytu_Alžbeta Csütörtökiova

Zmluva o externom manažmente_Realityplus

Zmluva o Dexia Komunál Eurofondy úvere

Zmluva o nájme bytu Balla, Pólošová

Zmluva o nájme bytu Bc. Križanová

Zmluva o nájme bytu Oláh, Oláh

Zmluva o nájme bytu Rigó, Nagyová

Dohoda č.41_§51_2011R

Zmluva o postúpení povinnosti a práv stavebníka

Zmluva o združenej dod. elektriny_ZSE

Zmluva o združenej dodávke elektriny_ZSE

Zmluva o spolupr. DATATRADE

Čas zvýšeho nebezpečenstva vzniku požiaru

Zmluva o združených službách dodávky elektriny a plynu

Mandátna zmluva_Solles Print

Zmluva o nájme bytu_ Manet L. Gallová M.

Zmluva o nájme bytu_Ing. Beke Ladislav

Dodatok k zmluve o pripojení T-COM

Príloha č.1 k zmluve o prip. SPP

Dodatok č.2_2011 k dohode 31

Dodatok č. 2_2011

Dodatok č. 1_2011

Zmluva MPA Service

Zmluva o budúcej zmluve ZSE distribúcia

Zmluva o poist. majetku a zodpov. GENERALI

Zmluva o dodávke plynu – SPP

Servisná zmluva_IT

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on (2)

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on (3)

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on (4)

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on (5)

Dodatok zmluvy o odovzdávani údajov platobného styku e-Banka – Dexia banka

Zmluva o bežnom účte – Dexia banka

Zmluva o nájme bytu – Ősziová, Szoboszlai

Zmluva o nájme bytu – Volentics, Molnárová

Zmluva o nájme bytu – Benčičová, Csernusová

Dodatok č.1_2011 k dohode č. 10§50j2011 o poskytnuti prispevku na podporu zamestnanosti…

Zmluva o pskytn. fin. prostriedkov pre karate klub

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov pre telov. jednotu

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov pre jedn. dôchodcov

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov pre dobr. has. zbor

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov pre CSEMADOK

Zmluva o dielo SVP

Zmluva o nájme nebytových priestorov 8_2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov 8_2011_2

Zmluva o dielo_Mikuláš Kósa

Dohoda o spolupráci_MK SR

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná_Zsolt Nagy

Zmluva o nájme bytu Gacsalová Ildikó

Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE_11

Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE_10

Zmluva o pripojenó odberného zariadenia ZSE_9

Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE_8

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_7

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_6

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_5

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_4

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_3

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_2

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_1

DODATOK K ZMLUVE ŠFRB

Nájomná zmluva Mekka

Nájomná zmluva Letrichová

ZMLUVA O OBCH. SPOLUPRÁCI Jmedia s.r.o.

KÚPNA ZMLUVA_COOP Jednota Komárno

ZMLUVA O VYUŽ. ELEKTR. SLUŽIEB

Dohoda č10_§5i_2011

Dohoda č10_§50j_2011

Dohoda č. 31 §50j/2011

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná – Királyová J.